POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. pl
 2. en

Rok założenia firmy 1992

 

SZANOWNI KLIENCI

 

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), określane jako RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.


Zgodnie z tym rozporządzeniem, dbając o dane osobowe naszych Klientów oraz spełniając wymagania związane z obowiązkiem informacyjnym przedstawiamy poniżej zasady przetwarzania przez firmę Prim Jet Color sp. z o.o. Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam prawach związanych z ochroną danych osobowych.

 

Zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

 

Ponadto informujemy że firma Prim Jet Color sp. z o.o. przetwarza dane swoich Kontrahentów uzyskane w toku dotychczasowej współpracy lub powszechnie dostępne w jawnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Prim Jet Color Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wendy 15 D, kod pocztowy 80-299.

 

Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

 

 • Nazwa firmy,
 • Imię, Nazwisko,
 • siedziba firmy (instytucji)
 • NIP, REGON,
 • e-mail, numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego
 • oraz dane zawarte w dokumentach finansowych.

 


Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 

 

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług;
 • realizacji obowiązków firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu naszych produktów,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

 

Firma Prim Jet Color Sp. z o.o. może przekazywać Dane Osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych poniżej:

 

 

 • Podmiotom, z którymi firma Prim Jet Color Sp. z o.o. ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. przewidzianych prawem, ochrony praw firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: firma Prim Jet Color Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane Osobowe podmiotom takim jak:
  • towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe lub informatyczne,
  • firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
  • firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.

 

Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane Osobowe,

 

 • Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,

 

 • Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.  

 

Firma Prim Jet Color Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Prim Jet Color Sp. z o.o. wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy Prim Jet Color Sp. z o.o.

 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 

 

 • żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy Prim Jet Color Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Prim Jet Color Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

 •  sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 

 • usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma Prim Jet Color Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

 

 • ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, firma Prim Jet Color Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

 

 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę Prim Jet Color Sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 

 • sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na firmie Prim Jet Color Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

 • zaciągnięcia lub przekazania informacji odnośnie swoich danych osobowych, kontaktując się pisząc na adres rodo@primjetcolor.com.pl 

 

Unique Products for Unique People 

since 1992

NA  SKRÓTY

GODZINY  OTWARCIA

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

Poniedziałek 

 

Wtorek

 

Środa 

 

Czwartek

 

Piątek

KONTAKT

ul. Wendy 15 D

80-299 Gdańsk

 

tel. +48 694-485-805

 

tel. +48 (58) 719-14- 58

 

marketing@

primjetcolor.com.pl

Projekt i wykonanie Prim Jet Color

NIP PL 583-000-27-17,  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 7 Wydział Gospodarczy  KRS 0000116923,  Kapitał zakładowy 70 000 PLN