REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. pl
 2. en

Rok założenia firmy 1992

 

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

W niniejszym Regulaminie zdefiniowane są warunki i zasady świadczenia usług przez firmę Prim Jet Color sp. z o.o. drogą elektroniczną. Dotyczą one korzystania z Sklepu Internetowego oraz precyzują prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarówno Sprzedawcy, jak i Klienta. W Regulaminie znajdują się także informacje, które Sprzedawca musi przekazać Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Dz.U.2020.287 ze zmianami).

 

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego firmy Prim Jet Color sp. z o.o. i udostępniany bezpłatnie przed zawarciem umowy.


Zgodnie z wymogami, każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego firmy Prim Jet Color sp. z o.o. przed zawarciem umowy.

 

 

DEFINICJE

 


Poniżej znajdują się definicje terminów używanych w niniejszym dokumencie:

 

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego.

 

Sprzedawca

PRIM JET COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. T. Wendy 15 D, 80-299 Gdańsk, NIP 583-000-27-17, REGON 008048992, KRS 0000116923, Tel.  58 719 14 58.

 

Klient

Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Klient to także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu Internetowego. Klientem jest również Konsument, a także Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie 

 

Konsument
Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje złożenia zamówienia na zakup Towaru od Sprzedawcy, a ta czynność prawna jest niezwiązana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta
Osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej.


Usługa Elektroniczna
Usługa świadczona na rzecz Klienta drogą elektroniczną na odległość przez Sprzedawcę  za pośrednictwem Sklepu Internetowego - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zmianami.).


Sklep Internetowy
Usługa elektroniczna w formie Sklepu Internetowego realizowana przez Sprzedawcę, znajdującego się pod adresem www.primjetcolor.com.pl ,  W Sklepie Internetowym  Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość. Informacje o dokonaniu sprzedaży są automatycznie przekazywane stronie umowy za pomocą poczty elektronicznej. Realizacja umowy, takiej jak dostawa Towaru, odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej.


Formularz
Środek komunikacji elektronicznej w postaci Skryptu komputerowego, umożliwiający dokonanie Zamówienia w Sklepie Internetowym .
 

Zamówienie
Klient dokonuje złożenia zamówienia na zakup Towaru za pomocą  formularza lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@primjetcolor.com.pl.


Umowa
Umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, odnosząca się do zakupu Towaru, zawarta w wyniku złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez formularz lub pocztę elektroniczną i przyjęcia tego zamówienia przez Sprzedawcę .

 

Towar
Produkty prezentowane i sprzedawane w Sklepie Internetowym, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

 

Siła wyższa
Zdarzenie nieprzewidziane , występujące nagle,  i niezależnie od woli stron, które uniemożliwia wykonanie umowy w całości lub w części, lub uniemożliwia wykonanie umowy przez pewien okres, a któremu nie można było zapobiec pomimo zachowania należytej staranności na przykład epidemie, klęski żywiołowe, zaburzenia dostaw energii i pracy fabryk, strajki, blokady drogowe, wojny, stany nadzwyczajne itp.
 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 

 

Dane kontaktowe Sprzedawcy do kontaktowania się z Klientem
Adres: 80-299 Gdańsk, ul. T. Wendy 15 D, adres poczty elektronicznej: marketing@primjetcolor.com.pl, numer telefonu: +48 694 485 805, +48 (58) 719 14 58.


Sprzedawca ma w swojej ofercie Usługę Elektroniczną w formie Sklepu Internetowego.


Usługi Elektroniczne są świadczone przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem.

 

Aby móc skorzystać ze Sklepu Internetowego potrzebne jest posiadanie przez Klienta urządzeń pozwalających na przeglądanie Internetu, dostępu do sieci internetowej oraz aktualnego i aktywnego konta poczty elektronicznej oraz adekwatnego oprogramowania (np. przeglądarki internetowej).


Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


Korzystanie z Internetu w tym także ze Sklepu Internetowego może wiązać się z charakterystycznymi ryzykami związanymi z korzystaniem z Internetu, takimi jak trojany, wirusy, ataki hakerskie, spam. Sprzedawca podejmuje kroki w celu zapobiegania tym ryzykom. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z usług elektronicznych i Internetu niesie ze sobą ryzyko pozyskania lub modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W związku z tym, Klienci są zobowiązani do stosowania odpowiednich środków technicznych, takich jak programy antywirusowe, ochrona tożsamości podczas korzystania z Internetu, aktualizacje systemu operacyjnego i aplikacji internetowych, aby zminimalizować te zagrożenia.


Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych odbywa się poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Klient może w dowolnym momencie (przed złożeniem zamówienia) zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych, opuszczając Sklep Internetowy. W takiej sytuacji umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 

Sprzedawca może przetwarzać niezbędne dane osobowe Klienta do zawarcia, ustalenia treści, zmiany lub rozwiązania umowy (poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa ). Są to:

 • Nazwisko i imiona Klienta
 •  Adresy poczty elektronicznej Klienta
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania Klienta będący adresem stałego zamieszkania
 • Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 • Adresy poczty elektronicznej Klienta

 

 

W przypadku Klienta będącego firmą, Sprzedawca może przetwarzać następujące dane:

 • Numer NIP firmy
 • Adres firmy
 • Numer telefonu firmowego
 • Ewentualnie nazwisko i imiona osoby odpowiedzialnej za odebranie dokumentów

 

Za zgodą Klienta, Sprzedawca może przetwarzać inne dane dotyczące Klienta, które są potrzebne do celów reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów w celu poprawy jakości świadczonych przez Sprzedawcę usług. Obejmuje to dane, które nie są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 

DANE OSOBOWE

 

 

Dane osobowe przekazane przez Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

 

Sprzedawca zapewnia że:

 • dane osobowe będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, sumienny, jednoznaczny i zrozumiały dla Klientów oraz innych osób, których  dotyczą te dane,
 • dane będą zbierane w określonych i prawnie uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane dalej w sposób sprzeczny z tymi celami,
 •  dane będą przetwarzane stosownie do tego, co jest niezbędne dla celów, w jakich są przetwarzane, oraz co do tego ograniczone,
 • dane będą poprawne i w miarę potrzeb aktualizowane,
 • dane będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby lub firmy, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane te są przetwarzane,
 • sposób przetwarzania wraz z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, chroniąc je przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

Sprzedawca korzysta z właściwych środków technicznych i organizacyjnych aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z ich istotą, zakresem, kontekstem i celami przetwarzania danych oraz ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 

 • Sprzedawca umożliwia Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw,  w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane osobowe są przetwarzane za zgodą Klientów lub na podstawie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem.

 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami, zapewniamy realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane. Osobom tym przysługują:

 • prawo do informacji o zbieranych ich danych osobowych,
 • prawo do kontroli przetwarzania danych,
 • prawo do uzupełniania, uaktualniania, usuwania danych,
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawo do skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych i korzystania z różnych środków prawnych w celu ochrony swoich praw.

 

 

Osoby upoważnione do dostępu do danych osobowych przetwarzają je tylko na podstawie odpowiedniego upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z poleceniem Sprzedawcy.

 

Sprzedawca zaświadcza, że dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo polskie prawo lub Unii Europejskiej .


W ramach prowadzonej działalności, w celu wykonania umów, Sprzedawca korzystając z usług innych podmiotów może przekazywać dane osobowe:

 • firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,
 • firmom świadczącym usługi księgowe lub prawne.
 • do obsługi Sklepu Internetowego dostawcom odpowiedniego oprogramowania ,
 • do wystawiania faktur dostawcom odpowiedniego oprogramowania ,
 • dostawcy usług internetowych,
 • firmie hostingowej,

 

Przypominamy, że Klienci mają prawo do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 

 

SPRZEDAŻ

 

Towary

 • Towary, które znajdują się w ofercie Sklepu Internetowego są nowe i zgodne z umową . Na stronie Sklepu Internetowego dla każdego Towaru można znaleźć dokładny opis.

 

Zamówienia Towaru i ich realizacja

 • Zamówienia dokonuje się korzystając z  Formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marketing@primjetcolor.com.pl.
 • Klient ma obowiązek precyzyjnie podać informacje w Formularzu lub w formie treści w e-mailu, podając wszystkie poprawne dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz wybierając preferowany sposób  dostawy oraz płatności.
 • Przy składaniu Zamówienia, Klient podaje dane i składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu, sposobu przekazywania informacji handlowych oraz przetwarzania danych osobowych.
 • W Sklepie Internetowym istnieje możliwość dokonywania zamówień przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w weekendy lub święta będą realizowane w kolejnych dniach roboczych, po uprzednim kontakcie Sprzedawcy z Klientem.
 • Potwierdzeniem dokonania Zamówienia jest wybranie przez Klienta przycisku oznaczonego ”Złóż zamówienie” lub wysłanie e-maila na wyżej podany adres, co skutkuje wysłaniem Klientowi potwierdzenia Zamówienia na podany przez niego adres e-mail.
 • Realizacja zamówienia (czyli do momentu  przekazania Towaru firmie kurierskiej) trwa  do 7 dni roboczych.
 • Każda transakcja jest dokumentowana w formie faktury, a Klient podaje dane niezbędne do jej wystawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient jest zobowiązany do podania danych do wystawienia faktury nie później niż w momencie składania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne dane podane przez Klienta.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej lub innej przyczyny, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon. Konsument ma wtedy prawo zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokonuje zwrotu należności dokonanych przez Konsumenta. W innych przypadkach realizacja umowy zostanie przesunięta do momentu ustąpienia przeszkody .

 

Płatności

 • W Sklepie Internetowym podane ceny, są cenami brutto w polskich złotych ,  uwzględniającymi podatek VAT  (oraz podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi podatkami). Cena Towaru nie obejmuje usługi dostawy Towaru – opisana poniżej .  Cena Towaru jest wiążąca dla obu stron, kiedy zostanie ustalona w chwili dokonania Zamówienia przez Klienta .
 • Cena Towaru nie obejmuje kosztów związanych z dostawą Towaru przez firmę kurierską, które ponosi Klient. Wysokość tych kosztów zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, a informacje o nich są dostępne na etapie składania Zamówienia.
 • Klientowi są przedstawione do wyboru dwie opcje form płatności: przelew tradycyjny (przedpłata) lub zapłata przy odbiorze (za pobraniem).
  • Przelew tradycyjny wymaga wpłaty należności na rachunek bankowy Sprzedawcy po złożeniu Zamówienia, a realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  • Zapłata przy odbiorze pozwala Klientowi opłacić Towar bezpośrednio przy jego odbiorze u kuriera.
 • Sprzedawca wystawia fakturę za każdy sprzedany Towar  i doręcza go Klientowi.
   

Dostawa

 • Produkt jest wysyłany na adres podany w Formularzu lub mailu przez Klienta, chyba że Strony umówią się inaczej.
 • Dostarczenie Produktu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Paczka przekazana kurierowi powinna być dostarczona w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.
 • Klient może wysłać swojego kuriera po odbiór przesyłki, ale tylko w przypadku wyboru formy płatności przelewem.
 • W przypadku formy płatności za pobraniem, przesyłka może być wysłana wyłącznie kurierem wybranym przez Sprzedawcę.
 • Zależnie od rodzaju Towaru stosowne instrukcje, informacje o produkcie, instrukcje obsługi znajdują się na stronie internetowej, a inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą zostać przesłane w formie  elektronicznej lub papierowej na prośbę Klienta.

 

Sprzedawca informuje, że:

 • W momencie przekazania Towaru  kurierowi przysłanego przez Klienta, na Klienta przechodzą korzyści i obciążenia związane z Towarem, a także zagrożenie nieprzewidzianego zepsucia lub straty Towaru. 
 • Podczas sprzedaży dla Konsumenta zagrożenie nieprzewidzianego zepsucia lub straty Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą przekazania Towaru Konsumentowi. Za przekazanie Towaru uważa się jego przekazanie przez Sprzedawcę kurierowi, w przypadku kiedy Sprzedawca nie miał wpływu na dokonanie wyboru kuriera przez Konsumenta.
 • W pozostałych przypadkach  korzyści i obciążenia związane z Towarem przechodzą na Klienta z chwilą odbioru przesyłki od kuriera.
 • Odebranie przez Klienta przesyłki z Towarem  bez uwag poskutkuje wygaśnięciem roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w transporcie, chyba że wystąpi jedna z niżej opisanych sytuacji:
  • uszkodzenie zaobserwowano  przed odbiorem przesyłki i spisano stosowny protokół,
  • szkodę, która nie była widoczna z zewnątrz, Klient zauważył po przyjęciu przesyłki i niezwłocznie po jej odebraniu zaobserwował ją wewnątrz przesyłki i udowodnił, że szkoda powstała pomiędzy momentem przekazania przesyłki przez Sprzedawcę kurierowi, a chwilą jej przekazania przez kuriera, Klientowi.

 

Klient ma obowiązek precyzyjnie sprawdzić zawartość przesyłki w chwili jej odbioru i w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia,  niezwłocznie zgłosić to kurierowi oraz podjąć niezbędne kroki w celu podjęcia odpowiedniego działania w tej sprawie.
 

Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 • Umowa jest zawarta na czas określony i nie będzie  automatycznie ulegała przedłużeniu.
 • Czas występowania zobowiązań Konsumenta pochodzących z Umowy jest związany z czasem realizacji Umowy, czyli momentem zapłaty i odebrania Towaru.
 • Korzystanie przez Konsumenta ze Sklepu Internetowego nie wiąże się z koniecznością złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany do stosowania kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 tj. ze zmianami.).
   

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

W stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Jednak Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 tj. ze zm.) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 tj. ze zm.) zgodnie z poniższymi zasadami:

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru.

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).


Zasady dotyczące transportu, przechowywania, użytkowania, wykorzystywania Towaru:

 • Klient jest zobowiązany do zrobienia próby zakupionego towaru na niewidocznym fragmencie podłoża,  lub na odrębnym fragmencie podłoża przeznaczonym tylko do testów. 
 • Należy poinformować Sprzedawcę do jakiego celu będzie użyty Towar.
 • Reklamacja Towaru nie obejmuje testów. 
 • Towary budzące jakiekolwiek wątpliwości Klienta, nie mogą być użyte do dalszego użytkowania. Klient na własną odpowiedzialność,  powinien dokonać dodatkowych prób wstępnych takiego Towaru przed ewentualnym wykorzystaniem.
 • Towary standardowe, w fabrycznie, oryginalnie nienaruszonym, zamkniętym opakowaniu można przechowywać przez 12 miesięcy w chłodnym, najlepiej ciemnym miejscu w temp. nie niższej niż 7 stopni C.
 • Towary standardowe już otwarte, należy zużyć w ciągu 14 do 30 dni od otwarcia.
 • Towary niestandardowe nieotwarte, należy zużyć w ciągu 14 do 30 dni.
 • Towarów nie wolno przechowywać i nie wolno transportować w temp. poniżej 7 stopni C.
 • Towar źle przechowywany lub źle transportowany klient stosuje na własną odpowiedzialność, a producent nie bierze odpowiedzialności za powstałe szkody.
 • Towary należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
 • Należy zachować wszystkie procedury i przestrzegać instrukcji przy używaniu oraz przechowywaniu produktów. 
 • Nie wolno rozcieńczać Towaru, dolewać wody ani rozpuszczalników, ani w żaden inny sposób ingerować w skład i proporcje składu Towaru. 
 • Należy przechowywać Towar zgodnie z instrukcją użytkowania.
 • Wszelkie odstępstwa uniemożliwiają składanie reklamacji.

 

 1. Występuje zgodność Towaru  z umową jeśli:
  1. rodzaj, ilość i jakość Towaru, a także cechy funkcjonalne Towaru są zgodne z Umową;
  2. jest odpowiedni do użycia w celach wskazanych przez Klienta, o których Klient przekazał Sprzedawcy informację najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zostało to zaakceptowane przez Sprzedawcę;
  3. Towar jest tożsamej jakości jak płatna próbka, przekazana Klientowi na wcześniejszym etapie składania zamówienia – jeśli Klient uprzednio wystąpił z taką prośbą i została ona zaakceptowana przez Sprzedawcę ,
 2. Jeśli Klient, został poinformowany przez Sprzedawcę o niezgodności Towaru z Umową, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak tej zgodności, jeśli przekazał informację o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i Klient jednoznacznie i odrębnie zaakceptował ten fakt,
 3. Jeżeli zachodzi niezgodność Towaru z Umową to:
  1. Może wystąpić oczekiwanie  wymiany lub naprawy Towaru. 
  2. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w możliwie rozsądnym czasie. 
  3. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 1. Odstąpienie od Umowy przez Klienta lub Sprzedawcę będzie mogło nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy w czasie 14 dni od dnia odebrania Towaru przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta.

 

 • Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może odstąpić od umowy i odstąpienie może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową
 •  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru.
 • Sprzedawca, w czasie 14 dni od dnia odebrania zwróconego Towaru, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na wskazane konto.
 • Towar należy odesłać na swój koszt.
 • Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

 1. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w firmie Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 1. Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie oryginalne nie powinno być zniszczone, porysowane, oklejone taśmą pakową lub inną taśmą klejącą.
 2. W przesyłce zwrotnej muszą znajdować się wszystkie elementy (dodatkowe akcesoria do produktu itd.).
 3. Do faktury zakupu zostanie wystawiona faktura korygująca (nie istnieje możliwość anulowania faktury).
 4. Klient, który zamierza zwrócić towar powinien niezwłocznie zawiadomić o tym firmę Sprzedawcy.

 

Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 

 

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 

 

Reklamacje od Klienta należy skierować na piśmie do Sprzedawcy na adres: Prim Jet Color, 80-299 Gdańsk, ul. Wendy 15 D.oraz e-mailem na adres marketing@primjetcolor.com.pl, 

 

Odebranie przez Klienta przesyłki z Towarem  bez uwag poskutkuje wygaśnięciem roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w transporcie, chyba że wystąpi jedna z niżej opisanych sytuacji:

 • uszkodzenie zaobserwowano  przed odbiorem przesyłki i spisano stosowny protokół,
 • szkodę, która nie była widoczna z zewnątrz, Klient zauważył po przyjęciu przesyłki i niezwłocznie po jej odebraniu zaobserwował ją wewnątrz przesyłki i  udowodnił, że szkoda powstała pomiędzy momentem przekazania przesyłki przez Sprzedawcę kurierowi, a chwilą jej przekazania przez kuriera, Klientowi.

 

Klient ma obowiązek precyzyjnie sprawdzić zawartość przesyłki w chwili jej odbioru i w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia,  niezwłocznie zgłosić to kurierowi oraz podjąć niezbędne kroki w celu podjęcia odpowiedniego działania w tej sprawie. 

 

W przypadku zaobserwowania przez Klienta, że przesyłka z Towarem została uszkodzona,  lub została naruszona, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę oraz firmę kurierską o zaistniałej sytuacji. W obecności kuriera ma obowiązek spisać protokół zawierający dokładny opis uszkodzenia oraz sytuacji, a także zrobić zdjęcia.

 

Te czynności pozwolą na rozpoczęcie procedury reklamacyjnej w firmie kurierskiej. 

 

W przypadku reklamacji w czasie 30 dni Sprzedawca rozpatrzy reklamację Klienta, a w przypadku reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy korzystającego z praw konsumenta w czasie 14 dni.  

 

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca podejmie stosowne kroki.

 

Jest także możliwość skorzystania z pozasądowych dróg rozpatrywania reklamacji w stosunkach prawnych z Konsumentami, jak np: rozwiązywanie sporów poprzez drogę elektroniczną oraz możliwość przeprowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.
 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 

Prawa do Sklepu Internetowego, a także wszystkie informacje i treści, produkty znajdujące się w sklepie i na stronie internetowej są własnością Sprzedawcy.
Sklep Internetowy wraz z adresem pod którym figuruje, a także informacje znajdujące się na stronie internetowej www.primjetcolor.com.pl są objęte prawem autorskim i chronione przez przepisy dotyczące prawa autorskiego oraz prawa własności intelektualnej.


Znakami zastrzeżonymi są :

 •  nazwy własne, logotypy, znaki towarowe, znaki serwisowe, filmy, projekty graficzne, badania naukowe, instrukcje, skrypty, kody źródłowe, teksty, formularze, hasła i są własnością Sprzedawcy, 

 

Przetwarzanie,  reprodukowanie, pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze Sklepu Internetowego i strony www.primjetcolor.com.pl bez zgody właściciela jest zabronione.
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

W przypadku kwestii niesprecyzowanych w Regulaminie w relacjach prawnych między Klientami, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą a Klientem będzie sąd właściwy zgodnie z siedzibą Sprzedawcy. Natomiast w przypadku sporu między Sprzedawcą a Konsumentem, to zastosowanie znajdą ogólne zasady (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), lub inny sąd wygodniejszy dla Konsumenta, zgodnie z postanowieniami art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego. (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Zmiany w Regulaminie mogą zostać wprowadzone przez Sprzedawcę z istotnych powodów, w szczególności ze względu na  zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Sklepu Internetowego i strony internetowej.
 2. Obowiązywanie Regulaminu liczy się od dnia opublikowania na stronie internetowej www.primjetcolor.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 3. O zmianach w Regulaminie Sprzedawca powiadomi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

Unique Products for Unique People 

since 1992

NA  SKRÓTY

GODZINY  OTWARCIA

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

 

9:00 - 17:00

Poniedziałek 

 

Wtorek

 

Środa 

 

Czwartek

 

Piątek

KONTAKT

ul. Wendy 15 D

80-299 Gdańsk

 

tel. +48 694-485-805

 

tel. +48 (58) 719-14- 58

 

marketing@

primjetcolor.com.pl

Projekt i wykonanie Prim Jet Color

NIP PL 583-000-27-17,  Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 7 Wydział Gospodarczy  KRS 0000116923,  Kapitał zakładowy 70 000 PLN